News
การพิมพ์ไทยสัญจรครั้งที่1 ประจำปี 2558
26 มิ.ย. 58

การพิมพ์ไทยสัญจรครั้งที่1 ประจำปี 2558

 

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดกิจกรรมการพิมพ์สัญจรขึ้น ระหว่างวันที่ 26—27 มิถุนายน 2558 ณ ห้องตะกั่วป่า โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าด้วย

ในงานมีการจัดสัมมนาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งผลงานเข้าประกวดในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ พร้อมบทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดการพิมพ์และเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3—4 ปี 2558

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากโรงพิมพ์ต่างๆใน จ.สงขลา และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละโรงพิมพ์ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงพิมพ์ภาคใต้ กับสมาคมการพิมพ์ไทยให้แนบแน่นยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพของการพิมพ์ไทยให้มีมาตรฐาน และสามารถแข่งขันกับธุรกิจการพิมพ์ต่างชาติได้

Back to list Page Share