วิสัยทัศน์องค์กร
บริษัทฯ จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการค้ากระดาษและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศและภูมิภาคอินโดจีน
ภาระกิจ(Mission)
 • เรามุ่งมั่นเป็นที่ไว้ใจและเชื่อถือได้มากที่สุดให้กับลูกค้า (Most reliable)
 • มุ่งมั่นปฏิบัติกับลูกค้าเสมอต้นเสมอปลาย (Consistency)
 • สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • เรามุ่งมั่นในเรื่องการบริการที่เป็นเลิศและความรวดเร็วในการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้มากที่สุด
คุณค่าที่เครือบริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ มุ่งหวัง (Core Value)
 • ให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)
 • เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน (Belief in Teamwork)
 • พร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์ (Proactiveness)
 • มุ่งมั่นสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามแนวทาง CSR
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management )
 • 1. Management Excellence: บริการงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแบบพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน เน้นความซื่อสัตย์และจริงใจ และ ส้รางความโปร่งใสในธุรกิจ
 • 2. Customer services : ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเน้นความหลากหลายของสินค้าและบริการให้ครบวงจร พร้อมเพิ่มช่องทางการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริการ
 • 3. Employee engagement : การสร้างพลังความสุขในการทำงาน ให้โอกาสกับความก้าวหน้า ให้ความรู้ต่อยอดความคิด
 • 4. Supplier Relationship Management(SRM) สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรการค้าให้เข้มแข็งและร่วมพัฒนาตลาดสินค้าอย่างต่อเนื่อง